Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Econelo Nederland

Definities:

1: Econelo Nederland hierna te noemen Econelo , Gevestigd te Doetinchem

2: Klant: degene met wie Econelo een overeenkomst is aangegaan.

3: Partijen: Econelo en klant samen.

4: Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, en leveringen van diensten of producten door of namens Econelo.

2: Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3: Partijen sluten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes:

1: Aanbiedingen en offertes van Econelo zijn vrijblijvend tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2: Een aanbod of offerte is maximaal 3 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte is vermeld.

3: Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt van vervalt het aanbod of de offerte.

4: Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding:

1: Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Econelo zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontleden.

2: Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Econelo slechts, nadat de klant deze schriftelijk heeft bevestigd.

Prijzen:

1: Alle prijzen die Econelo hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend-of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2: Alle prijzen op die Econelo hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Econelo te allen tijden wijzigen.

3: Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Econelo niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. Het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4: De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5: De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Econelo vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

6: De prijs wordt berekend volgend de gebruikelijke uurtarieven van Econelo, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7: Indien partijen voor een dienstverlening door Econelo een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

8: Econelo is gerechtigd om tot 10 % van de richtprijs af te wijken.

9: Indien de richtprijs meer dan 10 % hoger uit gaat vallen dient Econelo de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

10: Indien de richtprijs meer dan 10 % hoger uit gaat vallen heeft de klant het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10 % uitkomt.

11: Econelo heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

12: Voorafgaand aan de ingang ervan zal Econelo prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

13: De consument heeft het recht om de overeenkomst met Econelo op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen:

1: Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Econelo gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet handelstransacties en de wettelijke rente van 8 % per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2: Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incasso kosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Econelo.

3: De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4: Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Econelo zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5: In geval van Liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Econelo op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6: Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Econelo , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Econelo te betalen.

Recht van reclame:

1: Zodra de klant in verzuim is, is Econelo gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2: Econelo roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3: Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Econelo , tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4: De kosten voor het terughalen of-brengen komen voor rekening van de klant.

Opschortingrecht:

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht:

1: Econelo kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Econelo heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2: De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeengekomen waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Econelo.

3: Econelo is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening:

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zij recht om een schuld aan Econelo te verrekenen met een vordering op Econelo.

Eigendomsvoorbehoud:

1: Econelo blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Econelo op grond van wat voor met EBG gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2: Tot die tijd kan Econelo zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3: Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4: Indien Econelo een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Econelo het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering:

1: De door Econelo opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2: De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Econelo door Econelo schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd aan de klant.

3: Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden tenzij Econelo niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering:

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten:

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending:

1: Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. Bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Econelo niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2: Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Econelo, bij gebreke waarvan Econelo niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering:

1: De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings-en waterschade evenals diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
  • Zaken van Econelo die bij de klant aanwezig zijn.
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

2: De klant geeft op eerste verzoek van Econelo de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring:

1: Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

1: Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige, dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie:

1: Wanneer partijen en overeengekomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Econelo enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaat verplichting.

2: De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing of defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

3: De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4: Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen/retouren:

1: Het ruilen/retouren van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

* ruilen/retouren vindt plaat binnen 24 uur na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.

  • het product wordt teruggebracht in de orginele verpakking c.q. Net de big aangehechte originele (prijs)kaartjes.
  • het product is nog niet gebruikt.
  • Scoot-mobielen E-scooters en E-wagens met een maximale kilometer stand van 5 km.

2: Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen enop aanvraag bestelde producten kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst:

1: Econelo voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2: Econelo heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3: De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4: Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Econelo tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant:

1: De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Econelo.

2: De klant staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegeven en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3: Indien en voor zover de klant dit verzoekt retourneert Econelo de betreffende bescheiden.\

4: Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk die door Econelo redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring:

De klant Vrijwaart Econelo Tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Econelo geleverde producten en/of diensten.

Klachten:

1: De klant dient een door Econelo geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2: Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Econelo daarvan zo spoedig mogelijk,doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

3: Consumenten dienen Econelo uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4: De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Econelo in staat is hierop adequaat te reageren.

5: De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6: Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Econelo gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling:

1: De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Econelo

2: Het is de verantwoordelijk van de klant dat een ingebrekestelling Econelo ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant:

Als Econelo een overeenkomst aangaat met meerdere klant, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Econelo verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Econelo:

1: Econelo is uitsluitend aansprakelijk voor de enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2: Indien Econelo aansprakelijk is voor de enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3: Econelo is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst. Gemiste besparingen of schade aan derden.

4: Indien Econelo aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het ) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5: Alle afbeeldingen foto’s, kleuren tekeningen omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ( gedeeltelijke ) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn:

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Econelo vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding:

1: De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Econelo toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2: Is de nakoming van de verplichtingen door Econelo niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Econelo in verzuim is.

3: Econelo heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Econelo kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goed grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen,

Wijziging algemene voorwaarden:

1: Econelo is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2: wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3: Grote inhoudelijke wijzigingen zal Econelo zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4: Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Opgesteld op 01-01-2021

Identiteit 

Econelo Nederland
Rozengaardseweg 21
7001 DN Doetinchem

Econelo Nederland is onderdeel van E-Bike Gelderland.

Telefoonnummer: 085 – 483 28 10
Bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 – 1800 uur 
en op zaterdag van 09:00 – 16:00 uur.

Website: www.econelo.nl
E-mailadres: info@econelo.nl 
Inschrijvingsnummer Handelsregister: 63089017
BTW identificatienummer: NL855087237B01
IBAN / BIC: NL47 INGB 0006832921 / INGBNL2A