Privacyverklaring

/Privacyverklaring

Privacybeleid Econelo Nederland

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse implementatie van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht wordt. De AVG gaat eerdere privacywet vervangen en moet er voor zorgen dat er één gezamenlijke wetgeving in Europa komt voor de bescherming en verwerking van persoonlijke data. Econelo Nederland heeft haar privacywetgeving hier ook op aangepast.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Bij het adviseren over en het afsluiten van financiële producten of diensten vragen wij u om vertrouwelijke informatie. U kunt er vanuit gaan dat wij op een zorgvuldige wijze omgaan met deze informatie en dat wij deze informatie niet zonder meer delen met anderen. Vertrouwelijkheid is bij ons bedrijf een belangrijk aspect.

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst conform wettelijke verplichtingen en om bijvoorbeeld het verzekeringsrisico in te schatten. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens vanuit onze verplichting om onderzoek te doen naar mogelijke fraude.

Hoe worden uw gegevens beveiligd en bewaard?

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Door middel van diverse technische en organisatorische maatregelen beveiligen wij de door ons verwerkte persoonsgegevens optimaal tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Ook moet u denken aan beveiliging van onze gebouwen, werkplekken en systemen.

Daarnaast bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De duur verschilt per product dat is afgesloten.

Welke gegevens moeten wij met andere instanties delen?

Wanneer het op grond van de wet verplicht is, of noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst wisselen wij persoonsgegevens uit met andere instanties. Om een goed en verantwoord schadebeleid uit te kunnen voeren is Econelo Nederland aangesloten bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) te Den Haag. Deze stichting verzamelt en bewaart verzekeringsgegevens voor verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten. Aangesloten partijen kunnen ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude & criminaliteit te voorkomen.

Kan ik informatie over mijzelf inzien?

U hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u hebt het recht te vragen onjuiste gegevens aan te passen of te verwijderen. Inzage in persoonsgegevens en informatie omtrent verwerking van persoonsgegevens geven wij alleen wanneer wij voldoende zekerheid hebben over de identiteit van de persoon die het verzoek indient. Wij kunnen bij de behandeling van het verzoek om aanvullende gegevens vragen.

Voor een verzoek tot inzage of correctie kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking, via info@econelo.nl.